Pearl ×

+662 291 7888

โปรแกรมทัวร์

CHILL SUN SAND OMAN (WY)

คืน

3

วัน

5

ราคาเริ่มต้น

43,888

สายการบิน

OMAN AIR (WY)

ทัวร์โอมาน

N/A

N/A

วันที่

1

กรุงเทพฯ -มัสกัต

06.30 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมืองเคาน์เตอร์สายการบิน แอร์เอเชียเอ๊ก พร้อมเจ้าหน้าที่ ของบริษัทคอยต้อนรับ

09.10 น.

เหินฟ้าสู่กรุงมัสกัต ประเทศโอมาน โดยสายการบิน โอมานแอร์ (Oman Air)  เที่ยวบินที่ WY-81

12.10 น.

ถึงสนามบินกรุงมัสกัต เมืองหลวงของประเทศโอมาน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

แวะชมพิพิธภัณฑ์ Bait Al Zubair  เดิมเป็นบ้านของครอบครัว Al Zubair และต่อมาได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงอาวุธ เครื่องประดับ และ เครื่องแต่งกาย พร้อมกับสิ่งของเครื่องใช้และภาพถ่ายอัน เก่าแก่ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปี 1998 ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้สะท้อนถึงความร่ารวยทางวัฒนธรรมและ ประเพณีของโอมาน

ค่ำ

นำคณะรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก RAMEE GUEST LINE หรือเทียบเท่า

วันที่

2

มัสกัต-เมืองนิซวา -ปอมโบราณนิซวา -จีเบล แชม

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานเดินทางสู่ เมืองนิซวา (Nizwa) เดินชมยานการคาพื้นเมืองนิซวา (Nizwa Souq) ที่ทานสามารถเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึก สินคาพื้นเมือง เปนตลาดที่มีชีวิตชีวาตามแบบชาวโอมาน สินคาที่มีเสนห ทั้งเครื่องประดับทํามือ เครื่องเงิน เครื่อ งหนัง กาแฟ และของประดับตกแตงบานสไตลโอมาน จากนั้นนําทานสูปอมโบราณนิซวา (Nizwa Fort) ปอมปราการขนาดใหญ่ อนุสรณ์สถานแห่งชาติของโอมาน หอคอยขนาดใหญ่ ที่มีหองมากมายสลับซับซอนเหมือนกับเขาวงกต

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย

นําท่านเดินทางสู จีเบล แชม  Jebel Shams ซึ่งเปนยอดเขาที่สูงที่สุดในโอมาน จนไดชื่อวาเปฯแกรนด์แคนยอนของโอมานซึ่งเปนลักษณะทางธรรมชาติที่นาทึ่งที่สุดในประเทศ แวะชม Ghul หมูบานที่ถูกทิ้งรางแหงโบราณบนเนินเขากอนที่คุณจะเดินทาง Wadi Nakher กับ Jebel Shams หรือภูเขาแหงพระอาทิตย ที่สูงจนเหมือนจะแตะพระอาทิตยได นําทานสูบนยอดเขา เพื่อชมวิวมุมสูง

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Jabal Shams Resort หรือเทียบเท่า

วันที่

3

เมือง Dibab และ Fins-หุบเขาตีวี Tiwi

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้นเลาะเลียบทางลงไปยังเมือง Dibab และ Fins  ซึ่งเป็นชุมชนประมงเล็กๆริมทะเลที่งดงาม ติดกับ Ash Shab เมืองสวยที่นิยมมาปิคนิก และเดินเท้าธรรมชาติจากนั้น ชมความงามของ หุบเขาตีวี Tiwi  ริมลาน้าที่ยืนเรียงรายไปด้วยต้นอินทผาลัม และเป็นเมืองที่มีด้านหนึ่งเป็นภูเขา และ อีกด้านหนึ่งเป็นมหาสมุทรจากนั้นจะผ่านหมู่บ้านเล็กๆ มุ่งหน้าไปยังเมือง Wadi Shaab ซึ่ง  เป็นเมืองที่มีโอเอซิสที่นาทึ่ง เต็มไปด้วยต้นปาล์ม และ ต้นกล้วย ท่ามกลางช่องแคบที่อยู่ระหว่างภูเขาหินสูงชัน ใช้เวลาเดินราวๆ 40 นาที ณ แหล่งน้ำธรรมชาตินี้ ท่านสามารถสนุกสนานกับการพายเรือ และว่ายน้ำไปยัง ถ้ำและน้ำตกที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขา และมาหยุดพักกันที่หาดขาวติดทะเลที่มีน้ำสีครามในอ่าวโอมาน จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองซูร์

 

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง  ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางไปยัง Ras Al Hadd โดยไกด์จะขับรถนำ  ท่านไปยัง Rad Al Jinz เพื่อ  ชมเต่าตนุวางไข่บนชายหาด ในเวลากลางคืน เต่าจะขึ้นฝั่งขุดหลุมทราย วางไข่ แล้วกลบอย่างดีก่อนกลับลงสูทะเล เต่าตัวหนึ่งอาจวางไข่ถึง 100 ฟอง และ 60 วันไข่จะฟักเป็นลูกเต่าเล็กๆมุดออกมา แล้วรีบคลานสู่ทองทะเลอันปลอดภัย ได้เวลาสมควร

ค่ำ

รับประทานค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก Ras Al Haad Beach Holidays หรือเทียบเท่า

วันที่

4

ซูร์-โอเอซิส-ชมเมืองมัสกัต

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเยือน Wadi Bani Khalid  หุบเขาที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโอมาน ให้ท่านพักผ่อนและว่ายน้ำก่อนที่จะเคลื่อนย้ายเข้าด้านในเพื่อจิบกาแฟ ชิมอินทผลัมที่มีชื่อ จากนั้นเดินทางกลับกรุงมัสกัต

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมือง Ash Sharqiyah โดย รถ4WDสู่ ทะเลทรายชาร์กียา Sharqiyah Sands or Wahiba Sands ที่แสนงดงามยามต้อง  แสงตะวันทั้งยามรุ่งสางและยามเย็น ทะเลทรายแห่งนี้อยู่ทางซีกตะวันออกของจังหวัดชาร์กียา มีเนื้อที่ 10,000 ตร.กม. ในเวลากลางวันทะเลทรายแห่งนี้จะดูเหมือนไร้สิ่งมีชีวิต เนื่องจากสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายต่างก็ฝังตัวหลบไอร้อนอยู่ ในตอนเช้าบางทีจะเห็นรอยเท้าสัตว์ที่กลางทราย

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง  ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงมัสกัต  นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

21.15 น.

ออกเดินทางโดยสายการบิน โอมานแอร์ (Oman Air) เที่ยวบิน WY-817  เพื่อกลับสู่กรุงเทพฯ

วันที่

5

กรุงเทพฯ

04.40 น

ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

บอกต่อคนรู้จักของคุณ

สมัครรับข่าวสาร Pearl Vacation

รับรู้รายละเอียดและสิทธิิประโยชน์ล่าสุดก่อนใคร ผ่านทางอีเมล์ที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้กับระบบ

ติดตามเราเพิ่มเติมผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค