Pearl ×

+662 291 7888

โปรแกรมทัวร์

AZERBAIJAN FREE TURKEY (TK)

คืน

4

วัน

7

ราคาเริ่มต้น

49,555

สายการบิน

Turkish Airlines (TK)

ทัวร์อาเซอร์ไบจาน

ย้อนรอยสู่อดีตเส้นทางสายไหม เส้นทางการค้าและจุดแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโบราณ ประเทศอาเซอร์ไบจาน

N/A

วันที่

1

กรุงเทพฯ – อิสตัลบูล

20.00 น.

พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประเทศ ชั้น 4

เคาน์เตอร์ U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสาร เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)  พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

22.40 น.

ออกเดินทางสู่  เมืองอิสตัลบูล  โดย สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (TK69) (ใช้ระยะเวลาในการบิน 10 ชั่วโมง 20 นาที)

วันที่

2

อิสตัลบูล - บากู (GYD)

08.15 น.

ออก เดินทางสู่บากู โดยเตอร์กิช แอร์ไลน์เที่ยวบินที่ (TK332)

13.10 น.

เดินทางถึง สนามบินบากู ประเทศอาเซอร์ไบจาน  นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโกบัสตาน (Gobustan)(ระยะทาง 65 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของอาเซอร์ไบจาน ตั้งอยู่ชายฝั่งทางใต้ของคาบสมุทรเล็ก ๆ ที่ยื่นออกไปในทะเลแคสเปียนชื่ออับชิรอน (ABSERON) ประกอบด้วยพื้นที่ 3 ส่วน ย่านเมืองเก่า ตัวเมืองปัจจุบัน และตัวเมืองที่สร้างขึ้นในสมัยโซเวียต นำท่านผ่านชมหุบเขามาเทียร์ (MARTYR VALLEY) เพื่อชมวิวอ่าวของเมืองบากูแบบพาโนรามิค

 

และเดินทางสู่ ICERI SHEKHER หรือ INNER TOWN OF เมืองนี้ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเป็นเมืองที่ถูกสร้างขึ้นโดยมีกำแพงป้อมล้อมรอบและรอบกำแพงจะมีการสร้างเป็นป้อมหอคอยซึ่งมีทั้งหมด 25 แห่งและมีประตูทางเข้าออกถึง 5 แห่ง นำท่านชม พระราชวังแห่งราชวงศ์เชอร์วาน (PALACE OF SHIRVANSHAKHS) สถานที่พำนักของกษัตริย์แห่งราชวงศ์ชีวานผู้ซึ่งครองราชย์มาอย่างยาวนาน ในช่วงศตวรรษที่ 14-17


และแวะถ่ายรูปกับ หอคอยไมเด้น (MAIDEN TOWER) หอคอยซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่เก่าแก่ของเมือง สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 และถูกล้อมรอบด้วยห้องอาบน้ำโบราณในยุคอดีต ชมคาราวานซาราย (CARAVANSARAY) หรือที่พักแรมของกองคาราวานในยุคค้าขายแห่งเส้นทางสายไหม

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  CENTRAL PARK HOTEL@BAKU 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่

3

บากู – โกบุสตาน(GOBUSTAN)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังจากนั้น นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโกบุสตาน (GOBUSTAN) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ระยะทางประมาณ 65 กม. ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองบากู เป็นบริเวณที่มีชื่อเสียงมากที่สุด เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการแกะสลักภาพบนหินของมนุษย์ที่งดงาม (ROCK PETROGLYPHS) และนอกจากนั้นยังมีภูเขาโคลนที่มีรูปร่างเหมือนภูเขาไฟซึ่งมีโคลนสีดำพลุ่งขึ้นมาตลอดเวลา (MUD VOLCANOES/MUD DOMES) ให้ท่านชมความสวยงามของหินภูเขาที่มีการแกะสลักภาพที่เป็นรูปต่างๆ ณ พิพิธภัณฑ์เปิด (ROCK PAINTING OPEN-AIR MUSEUM) ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2007 เช่น ภาพการล่าสัตว์ รูปคนเต้นรำ เรือ หมู่ดาวและสัตว์ต่างๆ


จากนั้น นำท่าน ชม อะเทห์กาห์ (ATESHGAH) หรือวิหารแห่งไฟ (FIRE TEMPLE) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที  ตั้งอยู่ห่างจากเมืองบาคูประมาณ 30กม. จากโกบุสตาล เป็นวิหารที่ถูกสร้างขึ้นใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมและมีกระถางไฟอยู่ตรงกลาง และบริเวณรอบๆด้านนอกมีห้อง 26 ห้อง ถูกสร้างเป็นที่พักอาศัยของพระ ถูกสร้างขึ้นในขณะที่ศาสนาโซโรแอสเตอร์กำลังเริ่มต้นและมีความรุ่งเรื่องในเวลาต่อมา และพวกอินเดียได้เข้ามาระหว่างศตวรรษที่17 – 18 และต่อมาถูกทิ้งร้าง จนกระทั้ง ค.ศ. 1883  เมื่อบริเวณนี้ได้ขุดพบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ จนต่อมาได้ถูกให้เป็นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ.1975

 
   

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน  ภัตตาคาร
นำท่านเดินทาง ไปยังบริเวณแหลมอับเรรอน (ABSHERON) บริเวณเทือกเขาสูง ประมาณ 116 เมตรซึ่งเป็นสถานที่ ที่ตั้งอยู่บนชั้นของก๊าซธรรมชาติที่ปะทุอยู่ในเปลวไฟอย่างต่อเนื่อง เรียกว่ายูนาร์แด๊ก (YANAR DAG) หรือภูเขาแห่งไฟ FIRE MOUNT สถานที่นี้เกิดขึ้นมาแต่โบราณ เปลวไฟที่เกิดจากก๊าซที่ลุกไหม้ต่อเนื่องกันมานาน จนเป็นที่รู้จักดีและได้ซื่อว่าเป็นดินแดนแห่งไฟ (LAND OF FIRE) และยังเป็นสถานที่แสวงบุญสำหรับอาเซอร์ไบจาน และชาวต่างชาติจากประเทศอินเดีย และประเทศอิหร่าน นักธรณีวิทยาได้เรียกสิ่งที่เกิดขึ้นว่า การพลุ่งของก๊าซ GAS-OIL VOLCANOES
เดินทางกลับสู่ บากู

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก CENTRAL PARK HOTEL@BAKU 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่

4

บากู – เชมาค่า - เชคี

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ เมืองเชมาค่า (SHEMAKHA ) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเป็นศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดเชมาค่า ระยะทางห่างประมาณ 110 กม.

แวะชมอนุสรณ์สถานของคีรี บาบา (DIRI BABA MAUSOLEUM) ตั้งอยู่ที่เมืองมาราซ่าของจังหวัดโกบัสซ่า ที่ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 15 ให้เป็นงานชิ้นเอกของสถาปัตยกรรมของเชอร์วาน สถานที่แห่งนี้สำหรับเป็นที่ฝั่งศพของชีคห์ดีรี บาบา ซึ่งเป็นตึกสองชั้นซึ่งมีด้านหลังอยู่ติดกับภูเขา ภายในยังมีการตกแต่งด้วยภาพโมเสค และยังเป็นสถานที่ ที่ผู้แสวงบุญเดินทางเข้ามาเพื่อสักการะบูชาตั้งแต่ศตวรรษที่10 และแวะชม สุเหร่า (YEDDI GUMBAZ MOSQUE) สุเหร่าใหญ่ประจำเมือง สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 10

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน  ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเชคี(SHEKI) (ระยะทาง176 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของอาเซอร์ไบจาน และเป็นเมืองศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดเชคี ตั้งอยู่ในบริเวณเทือกเขาคอเคซัสใหญ่และอยู่ติดกับจอร์เจีย เมืองแห่งนี้เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยภูเขา ช่องเขาที่แคบพร้อมทั้งมีลำธารน้ำไหลและป่าเขาที่เขียวชอุ่มที่ชุ่มชื้นไปด้วยน้ำ มีน้ำที่ผุดขึ้นมาจากพื้นดินมากมายจึงทำให้เกิดบรรยากาศและน้ำตกที่สวยงาม และนอกจากนั้นยังมีบ่อน้ำแร่ที่ใสสะอาด

นำท่านชมความสวยงามของเมืองเชคี เมืองที่มีธรรมชาติที่สวยงาม ในอดีตเมืองนี้เคยเป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งในยุคของรัฐอัลบาเนียนในราวศตวรรษที่ 1 ทำให้มีโบราณสถานหลงเหลือให้เห็นอยู่เป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการแกะสลักไม้ ที่มีการค้าขายเกี่ยวกับเส้นทางสายไหมในอดีต ซึ่งจะมีที่พักสำหรับกองคาราวานที่เดินทางมาแวะพักที่เมืองนี้ ที่ถูกสร้างขึ้นมาในศตวรรษที่ 18 และศตวรรษที่ 19

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SHEKI SARAY HOTEL@SHEKI 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่

5

เชคี – กานชา

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น นำทุกท่านเดินทางออกจากเมือง SHEKI เมืองที่เก่าแก่ที่สุดในอาเซอร์ไบจาน มีชื่อเสียและเป็นศูนย์กลางพื้นฐานของการเพาะพันธุ์ไหม,ยาสูบ,ผลไม้ผักและข้าวโพด  และมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน  เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ SHEKI HISTORY MUSEUM  พิพิธภัณฑ์เป็นที่รู้จักสำหรับชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไหมการค้า และสถาปัตยกรรมและอนุสาวรีย์ของ SHIRVAN (ยุคกลางของ Shirvanshahs) และสถานที่ อืน ๆ เช่น คาราวานซาราย สุเหร่าจูมา (สุเหร่าวันศุกร์) มาดราสซ่า (โรงเรียนสอนศาสนา) ตลาดนัดท้องถิ่น

นําท่านชมพระราชวัง PALACE OF SHAKI KHANS อนุสรณ์สถานที่ทรงคุณค่าของเชกิ สร้างขึนในปีค.ศ.1761-1762 ใช้เป็น ที่ประทับของข่านมุชตาด เป็นพระราชวังสองชั้นตกแต่งด้วยภาพเฟรสโก้

อันงดงาม (ความยาวกว่า 24 ม.) และงานกระจกสีอันงดงามที่เรียกว่า Shebeke งดงามทั้งภายในและภายนอก บางส่วนของจิตรกรรมฝาผนังมีลายดอกไม้นานาพันธุ์ และภาพที่แสดงถึงการล่าสัตว์โบราณหรือ การต่อสู้ การสร้างต้นแบบของพระราชวังใช้อิฐหินแม่น้ำและต้นโอ๊กหน้าต่างประดับกระจกหลากสี ลวดลายเรขาคณิตและหินฉลุลวดลวดลายแบบอิสลามิค มีความงดงามมาก พระราชวงัแห่งนี้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปีค.ศ.1998

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน  ภัตตาคาร

นำท่านชม BOTTLE HOUSE อยู่ในเมืองกานาซึ่งเป็นอาคารสองชั้นชื่อ"บ้านขวด"ที่ ตกแต่งด้วยขวดแก้วเกือบ 50,000 ชิ้น บ้านของครอบครัวส่วนตัว ภายในตกแต่งและประกอบด้วยภาพของสมาชิกในครอบครัวที่หายไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เดินทางสู่เมืองกานชา

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก VEGO HOTEL@GANJA 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่

6

บากู (GYD) - อิสตัลบูล

เช้า

บประทานอาหารเช้า ณ (อาจจะเป็นอาหารกล่องเพื่อ ความสะดวกในการไปยังสนามบิน )
นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
 GANJA INTERNATIONAL AIRPORT

08.25 น.

ออกเดินทางโดยเตอร์กิช แอร์ไลน์เที่ยวบินที่ (TK328) สู่อิสตัลบูล

10.10 น.

เดินทางถึง สนามบินอิสตัลบูล

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำทุกท่านสู่ จัตุรัสสุลต่านอะห์เมตหรือ ฮิปโปโดรม สนามแข่งม้าของชาวโรมัน จุดศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยวเมืองเก่า สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิ เซปติมิอุสเซเวรุสเพื่อใช้เป็นที่แสดงกิจกรรมต่างๆของชาวเมือง ต่อมาในสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนตินฮิปโปโดรมได้รับการขยายให้กว้างขึ้นตรงกลางเป็นที่ตั้งแสดงประติมากรรมต่าง ๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมัยออตโตมันสถานที่แห่งนี้ใช้เป็นที่จัดงานพิธีแต่ในปัจจุบันเหลือเพียงพื้นที่ลานด้านหน้ามัสยิดสุลต่านอะห์เมตซึ่งเป็นที่ตั้งของเสาโอเบลิกส์3 ต้น คือเสาที่สร้างในอียิปต์เพื่อถวายแก่ฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 3 ถูกนำกลับมาไว้ที่อิสตันบูลเสาต้นที่สอง คือ เสางู และเสาต้นที่สาม คือเสาคอนสแตนตินที่ 7 จากนั้นไม่ไกลนำทุกท่านชม Blue Mosque หรือ Sultan Ahmet Mosqueถือเป็นสุเหร่าที่มีสถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 จักรวรรดิ คือ ออตโตมันและไบเซนไทน์ เพราะได้รวบรวมเอาองค์ประกอบจากวิหารเซนต์โซเฟียผนวกกับสถาปัตยกรรมแบบอิสลามดั้งเดิม ถือว่าเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในตุรกี สามารถจุคนได้เรือนแสน ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 7 ปี ระหว่าง ค.ศ.1609-1616 โดยตั้งชื่อตามสุลต่านผู้สร้างซึ่งก็คือ Sultan Ahmed นั้นเอง

 
   

จากนั้นนำทุกท่านชม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย(Saint Sophia)หรือ โบสถ์ฮาเจีย โซเฟีย1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ปัจจุบันเป็นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตเป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์พระเจ้าจักรพรรดิคอนสแตนติน เป็นผู้สร้างเมื่อประมาณคริสต์ศตวรรษที่13 ใช้เวลาสร้าง 17 ปี เพื่อเป็นโบสถ์ของศาสนาคริสต์แต่ถูกผู้ก่อการร้ายบุกทำลายเผาเสียวอดวายหลายครั้งเพราะเกิดการขัดแย้งระหว่างพวกที่นับถือศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลามจวบจนถึงรัชสมัยของ  พระเจ้าจัสตินเนียนมีอำนาจเหนือตุรกีจึงได้สร้าง โบสถ์เซนต์โซเฟีย ขึ้นใหม่ ใช้เวลาสร้างฐานโบสถ์ 20 ปี ตัวโบสถ์ 5 ปี เมื่อประมาณปี พ.ศ. 1996 (ค.ศ 1435) พระองค์ต้องการให้เป็นสิ่งสวยงามที่สุดได้พยายามหา สิ่งของมีค่าต่างๆมาประดับไว้มากมาย สร้างเสร็จได้มีการเฉลิมฉลองกันอย่าง มโหฬารต่อมาเกิดแผ่นดินไหวอย่างใหญ่ทำให้แตกร้าวต้องให้ช่างซ่อมจนเรียบร้อยในสภาพเดิมเมื่อสิ้นสมัยของจักรพรรดิจัสตินเนียน ถึงสมัย พระเจ้าโมฮัมเหม็ดที่ 2 มีอำนาจเหนือตุรกี และเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามจึงได้ดัดแปลงโบสถ์หลังนี้ให้เป็นสุเหร่าของชาวอิสลาม

 
   

ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน

20.10 น.

เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพมหานครโดยสายการบิน Turkish Airlinesเที่ยวบินที่ TK-64 ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 10 ชั่วโมง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

วันที่

7

อิสตัลบูล – กรุงเทพฯ

09.25 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

บอกต่อคนรู้จักของคุณ

สมัครรับข่าวสาร Pearl Vacation

รับรู้รายละเอียดและสิทธิิประโยชน์ล่าสุดก่อนใคร ผ่านทางอีเมล์ที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้กับระบบ

ติดตามเราเพิ่มเติมผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค