Pearl ×

+662 291 7888

โปรแกรมทัวร์

TOUCHING AURORA RUSSIA

คืน

5

วัน

7

ราคาเริ่มต้น

55,888

สายการบิน

Thai Airway (TG)

ทัวร์รัสเซีย

รัสเซียตัวจริง บินแอร์แอสตาน่า รถด่วน Sapsan Express วิ่งจากมอสโคว์ไปเซ้นต์ ปีเตอร์เบิร์ก 4 ชม. เท่านั้น

GRAND RUSSIA (KC)

8วัน
6คืน
56,888ราคาเริ่มต้น

เที่ยว 2 เมืองสุดคุ้ม เข้าเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก + ออกมอสโคว์ (เดินทางไม่ย้อน) ของจริง..ใช้รถไฟ SAPSAN EXPRESS TRAIN 4 ชม. เท่านั้น!!

PERFECT RUSSIA (TG)

7วัน
5คืน
55,888ราคาเริ่มต้น

เที่ยวรัสเซียเชียร์บอลโลก "RUSSIA 2018"

SUPER MOSCOW (W5)

6วัน
3คืน
31,999ราคาเริ่มต้น

Moscow-Zagorsk พักโรงแรม 4 ดาว ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว

WHITE NIGHT (KC)

6วัน
4คืน
47,888ราคาเริ่มต้น

เที่ยวรัสเซียเชียร์บอลโลก "Russia 2018"

PERFECT AURORA (TG)

7วัน
5คืน
59,999ราคาเริ่มต้น

N/A

TOUCHING AURORA RUSSIA

7วัน
5คืน
55,888ราคาเริ่มต้น

N/A

VISIT RUSSIA (KC)

6วัน
4คืน
45,888ราคาเริ่มต้น

N/A

AURORA RUSSIA EASY-A (T5)

6วัน
4คืน
56,999ราคาเริ่มต้น

เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มูร์มันสค์ 6 วัน 4 คืน เที่ยว 2 เมือง บิน Turkmenistan Airlines (T5)

AURORA RUSSIA EASY-B (T5)

6วัน
4คืน
55,999ราคาเริ่มต้น

โปรแกรมแสงเหนือ มอสโคว์-มูร์มันสค์ 6 วัน 4 คืน เที่ยว 2 เมือง โดยบิน Turkmenistan Airlines

SUPER GRAND AURORA RUSSIA (T5)

8วัน
6คืน
63,999ราคาเริ่มต้น

ล่าแสงเหนือ เที่ยวครบ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มอสโคว์-มูร์มันสค์ 8 วัน 6 คืน เที่ยวครบ 3 เมือง บิน Turkmenistan Airlines

บอกต่อคนรู้จักของคุณ

N/A

วันที่

1

กรุงเทพ - มอสโคว์

07.00 น.

พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประเทศ ชั้น 4

เคาน์เตอร์  U14 – U16 ประตู 9 โดยสายการบิน AIR ASTANA  พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

10.15 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์โดยสายการบินAIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC932 (16.45 น. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน ALMATY)

19.15 น.

ออกเดินทางสู่เมืองมอสโคว์ โดยเที่ยวบินที่ KC875

21.00 น.

เดินทางถึง สนามบินเมืองมอสโคว์ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า

วันที่

2

MOSCOW – MURMANSK

เช้า

รับประทานอาหารเช้า (SET BOX)


 

.........น. 

ออกเดินทางสู่เมืองมูมั้นสค์ โดยสายการบิน ….. เที่ยวบินที่..….. (ใช้เวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.)

..........น.  

ถึงสนามบินมูร์มันสค์ หลังจากรับสัมภาระแล้ว นำท่านสู่ เมืองมูร์มันสค์ (Murmansk)

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ (Husky Farm) ให้ท่านได้ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้พันธุ์ฮัสกี้ ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน (Husky Sledding) นำท่านเดินทางสู่เมืองคิรอฟสค์ (Kirovsk)

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นําท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ หรือ แสงออโรร่า ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏนั้นในช่วงตอนกลางคืน และในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น*** ซึ่งโอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม***

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  PARK INN POLARNIE ZORI หรือเทียบเท่า

วันที่

3

MOSCOW – MURMANSK

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองหิมะ (Snow Village) อิสระให้ท่านได้สนุกตื่นเต้นกับการขับรถ Snow mobile หลังจากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านซามิ

 

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเที่ยวชม หมู่บ้าน   ซามิ (Sami Village) ณ หมู่บ้านชาวพื้นเมืองซามิ ท่านจะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพื้นเมืองซามิที่ใช้ชีวิตอาศัยอยู่ตั้งแต่บรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดินเวีย ชมสัตว์เมืองหนาวเช่น กวางเรนเดียร์ (Reindeer) จากนั้นนำท่านสู่เมืองมูร์มันสค์ (Murmansk)

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นําท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ หรือ แสงออโรร่า ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏนั้นในช่วงตอนกลางคืน และในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น*** ซึ่งโอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม***

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  PARK INN POLARNIE ZORI หรือเทียบเท่า

วันที่

4

MURMANSK - MOSCOW

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเที่ยวชมเมือง รวมถึงเยี่ยมชมเรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์ (เลนิน)

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

.........น.

ออกเดินทาง โดยสายการบิน ...... เที่ยวบินที่ .....

.........น.  

ถึงสนามบินมอสโคว์  นำท่านสู่เดินทางสู่กรุงมอสโคว์

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า

วันที่

5

พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์–จัตุรัสแดง–มหาวิหารเซนต์บาซิล-กุม

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ เจ้าชายยูริ โดลโกรูกี มีรับสั่งให้สร้างเพื่อใช้ป้องกันศัตรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไม้ธรรมดา ที่เป็นเหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว ตามความเชื่อของชาวรัสเซียเครมลินคือที่สถิตย์ของพระเจ้า ปัจจุบันพระราชวังเครมลินเป็นพิพิธภัณฑ์ และที่ตั้งสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอระฆังของอีวานมหาราชและสิ่งก่อสร้างอื่นๆอีกมากมาย

จากนั้นเข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ (KREMLIN ARMOURY CHAMBER) ที่อยู่ในบริเวณพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์นี้เป็นสถานที่เก็บสมบัติล้ำค่ากว่า 4,000 ชิ้น เช่น ศาสตราวุธต่างๆ เครื่องป้องกันตัว หมวก เสื้อเกราะที่ใช้รบในสมรภูมิ เครื่อง เงิน ทอง เพชรพลอยเครื่องทรงของกษัติย์พระเจ้าซาร์และซารีน่าซึ่งหาดูได้ยากยิ่ง

 

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น เดินทาง สู่  จัตุรัสแดง (RED SQUARE) ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญตั้งอยู่กลางใจเมืองของมอสโควเป็นจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก เป็นสถานที่เก็บศพเลนินศาสดาของประเทศสังคมนิยม สร้างด้วยหินแกรนิต และหินอ่อน นับล้านชิ้นตอกลงบนพื้นจนกลายเป็นลานหินโมเสกเป็นพื้นที่ลานกว้าง ทางด้านหน้าจัตุรัสแดงนั้น เป็นที่ตั้งของกิโลเมตรที่ศูนย์ของรัสเซีย สังเกตุได้จากที่พื้นถนนจะมีสัญลักษณ์เป็นวงกลม และภายในวงกลมนี้เองก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปยืนกลางวงกลมนั้นและโยนเศษเหรียญข้ามไหล่ตัวเองไปด้านหลังเพื่ออธิษฐานให้ได้กลับมาที่มอสโควอีกครั้ง ลานกว้างของจัตุรัสแดงนี้มีพื้นที่กว้าง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทำหน้าที่เป็นสถานที่จัดงานสำคัญๆ ต่างๆ ของรัสเซียมาหลายยุคหลายสมัย บริเวณจัตุรัสแดงยังประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ รายรอบอีกมากมายเช่น พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์รัสเซีย 

นำท่านถ่ายรูปด้านหน้าคู่กับ มหาวิหารเซนต์บาซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL) หนึ่งสถาปัตยกรรมที่กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงมอสโคว ด้วยรูปทรงที่มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตั้ง ตระหง่านสง่างาม ขนาบข้างด้วยกำแพงเครมลิน สร้างขึ้นโดยพระเจ้าอีวานที่ 4 (Ivan the Terrible) เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน ในปี พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครองกดขี่มานานหลายร้อยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และด้วยความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงทำให้มีเรื่องเล่าสืบต่อกันว่า พระเจ้าอีวานที่ 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่งนี้มากจึงมีคำสั่งให้ปูนบำเหน็จแก่สถาปนิกผู้ออกแบบด้วยการควักดวงตาทั้งสอง เพื่อไม่ให้สถาปนิกผู้นั้นสามารถสร้างสิ่งที่สวยงามกว่านี้ได้อีก การกระทำในครั้งนั้นของพระเจ้าอีวานที่ 4 จึงเป็นที่มาของสมญานามอีวานมหาโหด

จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ห้างสรรพสินค้า GUM (ห้างกุม) ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโก แต่มีชื่อเสียงในเรื่องของสินค้าอันมีให้เลือกซื้อกัน อย่างหลากหลายชนิด ห้างสรรพสินค้ากุม หรืออีกสถนที่หนึ่งที่มีสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองนี้ ห้างสรรพสินค้ากุม ก่อสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1895 มีความสวยงามและโดดเด่นมากลักษณะชองตัวอาคารเป็นอาคารสูง 3 ชั้น มีร้านค้าเปิดให้ บริการมากมายสำหรับให้

ผู้ที่เดินทางหรือผู้ที่ชอบการช้อปปิ้งถึง 200 ร้านค้าด้วยกัน แต่สินค้าที่นี่อาจจะมีทั้งรูปลักษณ์ ภายในและภายนอกที่ดูหรูหราโอ่อ่า และที่สำคัญตั้งอยู่บริเวณลานกว้างในย่านจตุรัสแดงห้างสรรพสินค้ากูม

มีการจำหน่ายสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภคเช่น เสื้อผ้า ของใช้ในครัวเรือน สินค้าที่มีชื่อมียี่ห้อ เครื่องสำอางค์ น้ำหอม และสินค้าที่เป็นประเภทของที่ระลึก ซึ่งมีให้เลือกกันอย่างหลากหลายทีเดียว

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่ IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเท่า

วันที่

6

หัวข้อวิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - METRO – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - สนามบินดามาเดียดาวา

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ (THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR SAVIOUR) สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะและแสดงกตัญญุตาแด่พระเป็นเจ้าที่ทรงช่วยปกป้องรัสเซียให้รอดพ้นจากสงครามนโปเลียน โดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี แต่ต่อมาในปี ค.ศ.1990 สตาลินผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ในขณะนั้นได้สั่งให้ทุบโบสถ์ทิ้งเพื่อดัดแปลงเป็นสระว่ายน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกจนเมื่อปีค.ศ.1994 ประธานาธิบดี บอริส เยลซิน ได้อนุมัติให้มีการก่อสร้างวิหารขึ้นมาใหม่ด้วยเงินบริจาคของคนทั้งประเทศ ซึ่งจำลองของเดิมได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ วิหารนี้จึงกลับมายืนหยัดที่เดิมอีกครั้งโดยสร้างเสร็จสมบูรณ์และทำพิธีเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ.2000  ปัจจุบันวิหารนี้ใช้ในการประกอบพิธีกรรมสำคัญระดับชาติของรัสเซีย

นำท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว (METRO) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการรับชมสถานี METRO ของการเดินทางวันนั้นๆ  สถานีรถไฟใต้ดิน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1931 โดยได้รับการยกย่องจากทั่วโลกว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่สวยที่สุดในโลก ซึ่งในแต่ละสถานีจะมีการตกแต่งที่แตกต่างกัน ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สถานีรถไฟใต้ดินได้กลายเป็นหลุมหลบภัยที่ดีที่สุดเพราะมีโครงสร้างที่แข็งแรงรวมทั้งการก่อสร้างที่ขุดลงลึกไปถึงใต้ดินหลาย 10 เมตร และบางสถานียังเป็นที่บัญชาการระหว่างสงครามอีกด้วย ในปัจจุบันรถไฟใต้ดินที่กรุงมอสโควมีถึง 11สาย 156 สถานีด้วยความยาวทั้งหมด 260 ก.ม.

จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล หรือเลนินฮิลส์  (SPARROW HILLS) หรือเนินเขานกกระจอก เป็นบริเวณที่มองเห็นทัศนียภาพ ของนครมอสโควที่อยู่เบื้องล่างได้โดยทั้งหมด จึงทำให้เลนินผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีต เลือกเนินเขานกกระจอกแห่งนี้เป็นที่ตั้งบ้านพักของตน ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว และเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในมอสโคว ที่คู่รักนิยมมาถ่ายภาพแต่งงาน รวมถึงเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ได้เวลาอำลากรุงมอสโคว์   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินดามาเดียดาวา

13.45 น.

ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ  ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC276 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

21.10 น.

เดินทางถึงสนามบินเมือง LAMATY ประเทศคาซัคสถาน (รอเปลี่ยนเครื่อง)

วันที่

7

กรุงเทพ ฯ

01.05 น.

ออกเดินทางจากเมือง ALMATY โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC931

08.50 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

บอกต่อคนรู้จักของคุณ

สมัครรับข่าวสาร Pearl Vacation

รับรู้รายละเอียดและสิทธิิประโยชน์ล่าสุดก่อนใคร ผ่านทางอีเมล์ที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้กับระบบ

ติดตามเราเพิ่มเติมผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค