Pearl ×

+662 291 7888

โปรแกรมทัวร์

GRAND RUSSIA (KC)

คืน

6

วัน

8

ราคาเริ่มต้น

56,888

สายการบิน

Air Astana (KC)

ทัวร์รัสเซีย

รัสเซียตัวจริง บินแอร์แอสตาน่า รถด่วน Sapsan Express วิ่งจากมอสโคว์ไปเซ้นต์ ปีเตอร์เบิร์ก 4 ชม. เท่านั้น

GRAND RUSSIA (KC)

8วัน
6คืน
56,888ราคาเริ่มต้น

เที่ยว 2 เมืองสุดคุ้ม เข้าเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก + ออกมอสโคว์ (เดินทางไม่ย้อน) ของจริง..ใช้รถไฟ SAPSAN EXPRESS TRAIN 4 ชม. เท่านั้น!!

PERFECT RUSSIA (TG)

7วัน
5คืน
55,888ราคาเริ่มต้น

เที่ยวรัสเซียเชียร์บอลโลก "RUSSIA 2018"

SUPER MOSCOW (W5)

6วัน
3คืน
31,999ราคาเริ่มต้น

Moscow-Zagorsk พักโรงแรม 4 ดาว ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว

WHITE NIGHT (KC)

6วัน
4คืน
47,888ราคาเริ่มต้น

เที่ยวรัสเซียเชียร์บอลโลก "Russia 2018"

PERFECT AURORA (TG)

7วัน
5คืน
59,999ราคาเริ่มต้น

N/A

TOUCHING AURORA RUSSIA

7วัน
5คืน
55,888ราคาเริ่มต้น

N/A

VISIT RUSSIA (KC)

6วัน
4คืน
45,888ราคาเริ่มต้น

N/A

AURORA RUSSIA EASY-A (T5)

6วัน
4คืน
56,999ราคาเริ่มต้น

เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มูร์มันสค์ 6 วัน 4 คืน เที่ยว 2 เมือง บิน Turkmenistan Airlines (T5)

AURORA RUSSIA EASY-B (T5)

6วัน
4คืน
55,999ราคาเริ่มต้น

โปรแกรมแสงเหนือ มอสโคว์-มูร์มันสค์ 6 วัน 4 คืน เที่ยว 2 เมือง โดยบิน Turkmenistan Airlines

SUPER GRAND AURORA RUSSIA (T5)

8วัน
6คืน
63,999ราคาเริ่มต้น

ล่าแสงเหนือ เที่ยวครบ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มอสโคว์-มูร์มันสค์ 8 วัน 6 คืน เที่ยวครบ 3 เมือง บิน Turkmenistan Airlines

บอกต่อคนรู้จักของคุณ

N/A

วันที่

1

กรุงเทพฯ – มอสโคว

08.00

พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ ประตู R ประตู 8  สายการบินแอร์แอสตาน่า (KC)  พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก 

09.55

ออกเดินทางสู่  เมืองมอสโคว์ โดยสายการบิน AIR ASTANA   เที่ยวบิน KC 932 (16.20 น. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน ALMATY)

18.55

ออก เดินทางสู่ เมืองเมืองมอสโคว โดยเที่ยวบินที่ KC 875

20.50

เดินทางถึง สนามบินเมืองมอสโคว หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  KATERINA PARK หรือเทียบเท่า

วันที่

2

มอสโคว์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสัมผัสความวิจิตรงดงามของ กรุงมอสโคว เมืองหลวงของอดีตสหภาพโซเวียตที่ยิ่งใหญ่ ชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว (METRO) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการรับชมสถานี METRO ของการเดินทางวันนั้นๆ  สถานีรถไฟใต้ดิน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1931 โดยได้รับการยกย่องจากทั่วโลกว่าเป็น สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่สวยที่สุดในโลก ซึ่งในแต่ละสถานีจะมีการตกแต่งที่แตกต่างกัน ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สถานีรถไฟใต้ดินได้กลายเป็นหลุมหลบภัยที่ดีที่สุดเพราะมีโครงสร้างที่แข็งแรง รวมทั้งการก่อสร้างที่ขุดลงลึกไปถึงใต้ดินหลาย 10 เมตร และบางสถานียังเป็นที่บัญชาการระหว่าง      สงครามอีกด้วย ในปัจจุบันรถไฟใต้ดินที่กรุงมอสโควมีถึง 11 สาย 156 สถานีด้วยความยาวทั้งหมด 260 ก.ม.

สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว (METRO) 

 

จากนั้นนำท่านเข้าชม พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ณ มหาวิหารเซนต์บาซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL) (กรณี มหาวิหารเซ็นต์บาซิลปิด ทางทัวร์จะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นทดแทน กรุณาตรวจสอบกับหัวหน้าทัวร์อีกครั้ง) หนึ่งสถาปัตยกรรมที่กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงมอสโคว ด้วยรูปทรงที่มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตั้งตระหง่านสง่างาม ขนาบข้างด้วยกำแพงเครมลิน สร้างขึ้นโดยพระเจ้าอีวานที่ 4 (Ivan the Terrible) เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน ในปี พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครองกดขี่มานานหลายร้อยปี  และออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิกยาคอฟเลฟ (PostnikYakovlev) ด้วยความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงทำให้มีเรื่องเล่าสืบต่อกันว่า พระเจ้าอีวานที่ 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่งนี้มากจึงมีคำสั่งให้ปูนบำเหน็จแก่สถาปนิกผู้ออกแบบด้วยการควักดวงตาทั้งสองเพื่อไม่ให้สถาปนิกผู้นั้นสามารถสร้างสิ่งที่สวยงามกว่านี้ได้อีกการกระทำในครั้งนั้นของพระเจ้าอีวานที่ 4 จึงเป็นที่มาของสมญานามอีวานมหาโหดนั้นเอง

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร

ชม วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ (THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR SAVIOUR) (กรณี วิหารปิด ทางทัวร์จะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นทดแทน กรุณาตรวจสอบกับหัวหน้าทัวร์อีกครั้ง) สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะและแสดงกตัญญุตาแด่พระเป็นเจ้าที่ทรงช่วยปกป้องรัสเซียให้รอดพ้นจากสงครามนโปเลียน โดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี แต่ต่อมาในปี ค.ศ.1990 สตาลินผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ในขณะนั้นได้สั่งให้ทุบโบสถ์ทิ้งเพื่อดัดแปลงเป็นสระว่ายน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกจนเมื่อปีค.ศ.1994 ประธานาธิบดี บอริส เยลซิน ได้อนุมัติให้มีการก่อสร้างวิหารขึ้นมาใหม่ด้วยเงินบริจาคของคนทั้งประเทศ ซึ่งจำลองของเดิมได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ วิหารนี้จึงกลับมายืนหยัดที่เดิมอีกครั้งโดยสร้างเสร็จสมบูรณ์และทำพิธีเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ.2000  ปัจจุบันวิหารนี้ใช้ในการประกอบพิธีกรรมสำคัญระดับชาติของรัสเซีย

วิหารเซ็นต์ เดอ ซาร์เวียร์ (THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR SAVIOUR)

วิหารเซ็นต์ เดอ ซาร์เวียร์ (THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR SAVIOUR)

ค่ำ

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก KATERINA PARK HOTEL OR SIMILAR  หรือเทียบเท่า

วันที่

3

มอสโคว์

เช้ัา

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นเข้าชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ เจ้าชายยูริ โดลโกรูกี มีรับสั่งให้สร้างเพื่อใช้ป้องกันศัตรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไม้ธรรมดา ที่เป็นเหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว ตามความเชื่อของชาวรัสเซียเครมลินคือที่สถิตย์ของพระเจ้า ปัจจุบันพระราชวังเครมลินเป็นพิพิธภัณฑ์ และที่ตั้งสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอระฆังของอีวานมหาราชและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ อีกมากมาย

พระราชวังเครมลิน (Kremlin) Moscow Russia

พระราชวังเครมลิน (Kremlin)

เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ที่อยู่ในบริเวณพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์นี้เป็นสถานที่เก็บสมบัติล้ำค่ากว่า 4,000 ชิ้น เช่น ศาสตราวุธต่างๆ เครื่องป้องกันตัว หมวก เสื้อเกราะที่ใช้รบในสมรภูมิ เครื่อง เงิน ทอง เพชรพลอยเครื่องทรงของกษัติย์พระเจ้าซาร์และซารีน่าซึ่งหาดูได้ยากยิ่ง

จากนั้น ชม โบสถ์อัสสัมชัญ (ASSUMPTION) วิหารหลวงที่เก่าแก่สำคัญและใหญ่ที่สุดในเครมลินโดยสร้างทับลงบนโบสถ์ไม้เก่าที่มีมาก่อนแล้ว ใช้ในการประกอบพิธีราชาภิเษก ชมป้อมปืนใหญ่, หอระฆังพระเจ้าอีวานและ ชมระฆังยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (หมายเหตุ: จำกัดรอบเวลาในการเข้าชมเพียงวันละ 4 รอบเท่านั้นคือ 10.00, 12.00, 14.30, 16.30 น. ดังนั้นกรุณาตรงต่อเวลานัดหมายอย่างเคร่งครัด) (กรณี พระราชวังเครมลินปิด ทางทัวร์จะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นทดแทน กรุณาตรวจสอบกับหัวหน้าทัวร์อีกครั้ง)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร

นำท่านถ่ายภาพหน้า จัตุรัสแดง (RED SQUARE) ** เนื่องจาก จัตุรัสแดงเป็นสถานที่ที่ใช้ในการประกอบพิธีสำคัญต่างๆ และทางประเทศรัสเซียไม่ได้มีกำหนดการที่แน่นอน หากกรณี ที่ปิดถนนและปิดจัตุรัสแดงไม่สามารถเข้าไปถ่ายภาพใกล้ๆได้ ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย  ทางเราจะนำท่านไปสถานที่อื่นเป็นการทดแทน***  ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญตั้งอยู่กลางใจเมืองของมอสโคว          เป็นจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก เป็นสถานที่เก็บศพเลนินศาสดาของประเทศสังคมนิยม สร้างด้วยหินแกรนิต และ   หินอ่อน นับล้านชิ้นตอกลงบนพื้นจนกลายเป็นลานหินโมเสกเป็นลานกว้าง ทางด้านหน้าจัตุรัสแดงนั้น เป็นที่ตั้งของกิโลเมตรที่ศูนย์ของรัสเซีย สังเกตุได้จากที่พื้นถนนจะมีสัญลักษณ์เป็นวงกลม และภายในวงกลมนี้เองก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปยืนกลางวงกลมนั้นและโยนเศษเหรียญข้ามไหล่ตัวเองไปด้านหลังเพื่ออธิษฐานให้ได้กลับมาที่มอสโควอีกครั้ง ลานกว้างของจัตุรัสแดงนี้มีพื้นที่กว้าง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทำหน้าที่เป็นสถานที่จัดงานสำคัญๆ ต่างๆ ของรัสเซียมาหลายยุคหลายสมัย บริเวณจัตุรัสแดงยังประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ รายรอบอีกมากมาย เช่น พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์รัสเซีย

Red Square - Saint Basil Moscow Russia

จัตุรัสแดง (RED SQUARE) - มหาวิหารเซนต์บาซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL)

หลังจากนั้น ให้ทุกท่านได้อิสระ กับ การช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุม GUM  ซึ่งเป็นห้างที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโคว มีชื่อเสียงในเรื่องของสินค้าอันมีให้เลือกซื้อกันอย่างหลากหลายชนิด นับเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองนี้ ก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1895 มีความสวยงามและโดดเด่นมาก ลักษณะของตัวอาคารเป็นอาคารสูง 8 ชั้น มีร้านค้าเปิดให้บริการมากมายสำหรับให้ผู้ที่เดินทางหรือผู้ที่ชอบการช้อปปิ้งถึง 200 ร้านค้าด้วยกัน สถานที่ทั้งภายในและภายนอกที่ดูหรูหราโอ่อ่า และที่สำคัญตั้งอยู่บริเวณลานกว้างในย่านจตุรัสแดงห้างสรรพสินค้ากุม มีการจำหน่ายสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภคเช่น เสื้อผ้า ของใช้ในครัวเรือน สินค้าที่มีชื่อมียี่ห้อ เครื่องสำอางค์ น้ำหอม และสินค้าที่เป็นประเภทของที่ระลึก ซึ่งมีให้เลือกกันอย่างหลากหลายทีเดียว

จากนั้นให้ท่านได้เต็มอิ่มกับการเดิน ชม ถนนอารบัต (ARABAT STREET) ชื่อถนนนี้ปรากฏมาตั้งแต่ศตวรรษ ที่ 15 ในอดีตเป็นที่อยู่ของชนชั้น ขุนนางและศิลปินที่มีผู้อุปถัมภ์ต่อมาในสมัยสหภาพโซเวียตถนนอารบัตเป็นย่านที่พักของสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ปัจจุบันถนนอารบัตกลายเป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัสเซีย เป็นแหล่งของศิลปินจิตรกร ร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟเดินทางกลับเข้ากรุงมอสโคว์ 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก KATERINA PARK HOTEL OR SIMILAR  หรือเทียบเท่า

วันที่

4

มอสโคว์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านขึ้นสู่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล หรือเลนินฮิลส์  หรือเนินเขานกกระจอก เป็นบริเวณที่มองเห็นทัศนียภาพ ของนครมอสโควที่อยู่เบื้องล่างได้โดยทั้งหมด  จึงทำให้เลนินผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีตเลือกเนินเขานกกระจอกแห่งนี้เป็นที่ตั้งบ้านพักของตน ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว

ชมความสวยงามของอาคารหลักของกรุงมอสโกมหาวิทยาลัยรัฐ ในฮิลส์แปร์โรว์ เป้นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี 1755 โดยมิคาอิลซอฟ นักวิชาการรัสเซียในช่วงเวลานั้น มหาวิทยาลัยที่ได้รับการตั้งชื่อตามเขาในปี 1940 และเป็นจุดชมวิวที่สวย ที่สุดในมอสโคว ที่คู่รักนิยมมาถ่ายภาพแต่งงาน รวมถึงเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโควจุดเดียวกับที่เลนินเคยชม

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.45 – 18.15 น.  ออกเดินทางโดยรถไฟด่วน รถไฟ Sapsan จากมอสโคว์สู่เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับหัวหน้าทัวร์ทุกครั้ง)

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก OKHTINSKAYAHOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่

5

เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าชม พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ PETERHOF มีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่า PETRODVORETS หรือเปโตรควาเรสต์  ตั้งอยู่แทบชานเมืองของ เป็นพระราชวังที่สวยงามไม่เหมือนใคร เกิดขึ้นจากราชาปีเตอร์มหาราช ปีเตอร์ฮอฟเป็นพระราชวังที่ถูกนิรมิตโดยศิลปินเอกในสมัยนั้น ที่ชื่อว่าฟรานเชสโก ราสเทรลลี่ และเลอ บรอง ทั้งสองทำคนละส่วนในพระราชวังนี้โดยตัวภายในพระราชวังนั้นเป็นหน้าที่หลักของราสเทรลลี่ที่ออกแบบความงามในสไตล์ผสมเรอเนสซองส์ "บารอค"และคลาสสิก พระเจ้าปีเตอร์ หมายมั่นปั้นมือกับพระราชวังนี้มาก วางโครงสร้างงานไปยาวถึง 10 ปี ราสเทรลลี่บรรจงสร้างพระราชวังอย่างปราณีตเน้นการตกแต่งภายใน เลือกใช้โคมไฟระย้า งานไม้แกะสลักและภาพวาดสีน้ำมันเป็นหลัก และภายนอกพระราชวังก็ยังมีสวนน้ำพุอันตระการตาและสวนพฤกษานานาพันธุ์ อิสระตามอัธยาศัยให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึก (กรณี พระราชวัง Peterhof ปิด ทางทัวร์จะจัดสถานที่ท่องเที่ยวอื่นทดแทน กรุณาตรวจสอบกับหัวหน้าทัวร์อีกครั้ง)

พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ PETERHOF

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

ชมภายใน มหาวิหารเซนต์ไอแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL) สร้างในปี ค.ศ. 1712 โดยมีโดมทองเป็นเอกลักษณ์ ในอดีตวิหารเซนต์ไอแซคเป็นเพียงโบสถ์ไม้ธรรมดา ซึ่งต่อมาได้รับการปรับปรุงเป็นโบสถ์หิน และถูกสร้างใหม่อย่างงดงามในสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 ที่ปรารถนาจะให้วิหารแห่งนี้เป็นวิหารที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก พระองค์จึงทุ่มเททั้งกำลังคน และกำลังทรัพย์อย่างมหาศาล โดยเฉพาะยอดดมใช้ทองคำแผ่นปิดหนัก รวม 100 กิโลกรัม ภายในวิหารประดับประดาด้วยหินอ่อน, และมาลาไคท์หลากสี ซึ่งใช้เวลาก่อสร้างยาวนานถึง  40 ปี ปัจจุบันวิหารเซนต์ไอแซคได้รับการยกย่องว่าเป็นวิหารทรงโดมที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ที่งดงามที่สุดในโลก (กรณี วิหาร St.Isaac's ปิด ทางทัวร์จะจัดสถานที่ท่องเที่ยวอื่นทดแทน กรุณาตรวจสอบกับหัวหน้าทัวร์อีกครั้ง)

มหาวิหารเซนต์ไอแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL)

 

ท่านชม  ( Bronze horseman statue peter great) เป็นอนุสาวรีย์แห่งแรกของนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ติดกับแม่น้ำเนวา ด้านหน้าของโบสถ์เซ็นไอแซค ซึ่งก่อสร้างเป็นอนุสาวรีย์ของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ผู้เป็นกษัตริย์พระองค์แรกที่ได้ ขนานนามว่า “มหาราช” ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส Entienne Maurice Falconet ตามพระบัญชาของพระนางแคทเธอรีนมหาราช

Bronze horseman statue peter great - เป็นอนุสาวรีย์แห่งแรกของนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก

 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของทั้งประเทศรัสเซียและไทย เนื่องจากในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระองค์ได้เสด็จมาประทับที่นี่ขณะเป็นพระราชอาคันตุกะของพระเจ้าซาร์ในคราวเสด็จประพาสยุโรปใน ค.ศ. 1897 หรือ พ.ศ.2440  พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถือเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในโลก มีห้องมากถึง 1,050 ห้อง มากถึง 3 ล้านชิ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นภาพเขียน  เมื่อเข้าไปภายในจะต้องเอาเป้ เสื้อหนาว กระเป๋ากล้องถ่ายรูป สัมภาระใหญ่ๆ ฝากไว้ยังเจ้าหน้าที่ (กรณี พระราชวัง Hermitage ปิด ทางทัวร์จะจัดสถานที่ท่องเที่ยวอื่นทดแทน กรุณาตรวจสอบกับหัวหน้าทัวร์อีกครั้ง)

18.30

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก OKHTINSKAYA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่

6

เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ (Peter And Paul)  เป็นสิ่งก่อสร้างแรกสุดของเมือง St Petersburg  สร้างในปี ค.ศ 1703 เป็นอนุสรณ์ชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน ด้วยศิลปะแบบบา   รอกเพื่อใช้เป็นป้อมปราการในการป้องกันข้าศึกรุกราน ตั้งอยู่บน เกาะวาซิลเยฟสกี้   (Vasilievsky Island) ลักษณะเป็นรูปทรงหกเหลี่ยม กำแพงเป็นหินก่ออิฐ ส่วนวิหารปีเตอร์    แอนด์ ปอลด์ (Peter-and-Paul-Fortress) เริ่มสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ 1712 ด้วยการ ออกแบบของ Domennica Trezzini สร้างเสร็จในวันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ 1733 ตั้งชื่อวิหารแห่งนี้เพื่อเป็นเกียรติ์แด่นักบุญปีเตอร์ และนักบุญปอลด์เพื่อเป็นการเผยแพร่ศาสนา ความสูงของยอดแหลมคือ 122.5 เมตร ในอดีตเป็นสิ่ง ก่อสร้างที่สูงที่สุดของเมืองและห้ามสร้างสิ่งก่อสร้างใดสูงกว่า ภายในทำการตกแต่งด้วยศิลปะบารอกซึ่งนับว่าแตกต่าง กับโบสถ์คริสต์ออร์โทดอกซ์ทั่วไปและวิหารแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟ เริ่มต้นจากพระเจ้าปีเตอร์มหาราชเป็นองค์แรก จนกระทั่งถึงกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ (กรณี St.Peter and Paul fortress ปิด ทางทัวร์จะจัดสถานที่ท่องเที่ยวอื่นทดแทน กรุณาตรวจสอบกับหัวหน้าทัวร์อีกครั้ง)

Peter and Paul cathedral . Russia

วิหารปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ (Peter-and-Paul-Fortress) ภายในป้อม ปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ (Peter And Paul)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพิ้นเมือง

 

นำท่านเดินทางสู่ เมือง PUSHKIN “ พุชกิ้น ” ห่างจากตัวเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประมาณ 25 กิโลเมตร   พระราชวังพระนางแคทเธอลีน Catherine Palace  สร้างในปี ค.ศ.1717 เป็นพระราชวังฤดูร้อนของซาร์ ตั้งชื่อตามพระนางแคลเธอลีนที่1 ซึ่งป็นพระมเหสีของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช และขึ้นครองราชย์อยู่เป็น  เวลา 2 ปี หลังการสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าปีเตอร์  และต่อมาก็ยกให้พระธิดาอลิซาเบธ ในปี 1741 มีการตกแต่งเพิ่มเติม ทำให้พระราชวังดูหรูหรามากขึ้น  ภายในเป็นอาคาร 2 ชั้น มีห้องพักผ่อน 50 ห้อง อาทิ ห้องโถงใหญ่ เป็นห้องที่สวยงาม ผลงานชิ้นเอกของ Bartolomeo Carlo Rastrelli หน้าต่างประดับประดาด้วยกระจก ปิดทองอร่ามตามรูปแบบศิลปะบารอก เดิมชมห้องอำพัน (Amber) ซึ่งเป็นห้องที่มีความสวยงามที่สุดไม่ว่าจะเป็นผนังหรือรูปภาพประดับก็นำ อำพันมาตกแต่งทั้งหมด ห้องอาหารค่ำสีเขียว      ออกแบบโดย Charles Cameron เป็นห้องที่มีลักษณะเด่นด้วยศิลปะแบบคลาสสิก (กรณี พระราชวัง Catherine Palace ปิด ทางทัวร์จะจัดสถานที่ท่องเที่ยวอื่นทดแทน กรุณาตรวจสอบกับหัวหน้าทัวร์อีกครั้ง)

พระราชวังพระนางแคทเธอลีน Catherine Palace   เมือง PUSHKIN “ พุชกิ้น ”

Catherine Palace and blue sky in summer Pushkin town, Russia

พระราชวังพระนางแคทเธอลีน Catherine Palace

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก OKHTINSKAYA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่

7

เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย...

ได้เวลาพอสมควร นำท่านอำลาจากเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก เดินทางสู่สนามบิน

12.40

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบินแอร์แอสตาน่าเที่ยวบินที่ KC 136

20.40

ถึงสนามบิน เมือง ALAMATY แวะเปลี่ยนเครื่อง

วันที่

8

กรุงเทพฯ

01.15

ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ KC 931

08.55

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

บอกต่อคนรู้จักของคุณ

สมัครรับข่าวสาร Pearl Vacation

รับรู้รายละเอียดและสิทธิิประโยชน์ล่าสุดก่อนใคร ผ่านทางอีเมล์ที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้กับระบบ

ติดตามเราเพิ่มเติมผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค